สาส์นจากประธาน ปี 2563

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด ทุกท่าน

          กระผมในฐานะประธานกรรมการ ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 39 นำเสนอเว็บไซด์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด www.saving-sskh.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สมาชิกทุกท่านจะได้ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสหกรณ์ฯของเรา ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นยุคดิจิตอล มีการติดต่อสื่อสาร และการดำเนินธุรกิจต่างๆผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น เช่นเดียวกันสหกรณ์ของเราก็ต้องมีการพัฒนาให้มีบริการผ่านทางช่องทางนี้ เพื่อให้ทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงและการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตามหลักการของสหกรณ์

          สำหรับการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน สหกรณ์ฯมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,648 คน มีทุนเรือนหุ้น 769,904,630.00 และทุนสำรอง 67,828,768.13 บาท  ดั งนั้ น มี ทุ น เ รื อ น หุ้ น ร ว ม กั บ ทุ น ส ำ ร อ ง จ ำ น ว น 837 ,7 3 3 ,398 .1 3 บ า ท จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันประจำปี ได้ไม่เกิน 1,256,600,097.20 บาท ทำให้สหกรณ์ของเราสามารถดำเนินงานโดยใช้ทุนภายในได้ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ อีกทั้งยังทำหน้าที่ของสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯส่งผลให้สหกรณ์ฯของเราผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 3 ปีซ้อน และยังได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการรับมือกับเชื้อโควิด-19 ทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อดังนั้นทางคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 39 จึงได้มีมติให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเงิน โดยให้งดชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ ยังได้มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนในการรับมือกับเชื้อโควิด-19 กระผมและคณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเท เสียสละ เพื่อองค์กรและเพื่อสมาชิก กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯนี้ จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเท่าเทียม สมาชิกทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯเกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

 


ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด